Get Adobe Flash player
"USŁUGI BOGDAN OWCZARSKI"

92-760 ŁÓDŹ
UL. WIĄCZYŃSKA 41
NIP: 728-166-18-94

TEL.: 502 061 012

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Nie wszystkie drzewa mogą być wycinane jedynie po uzyskaniu pozwolenia. Jednakże w przypadku pozostałych brak takiego pozwolenia równoznaczny jest z wysoką karą.

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia.

Nie każde drzewo, które planujemy wyciąć, wymaga pozwolenia. W taki wypadkach nie trzeba zawiadamiać gminy, ani liczyć się opłatami.

Brak zezwolenia na wycinkę dotyczy drzew:

* w lasach (tam obowiązują inne normy);
* owocowych, z wyłączeniem: rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
* na plantacjach drzew i krzewów (w sadach);
* młodszych niż 5- o letnie.

Opłata za wycięcie drzewa

Nawet jeśli wycięcie drzewa wymaga pozwolenia nie zawsze wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty. Przede wszystkim dotyczy to usunięcia drzew z terenu nie przeznaczanego na działalność gospodarczą. Ponadto opłacie nie podlega wycinka drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Ustawa zwalnia od opłaty wycięcie drzew:

* na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
* na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
* które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
* które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
* w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
* które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
* z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowychi z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
* które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
* topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
* jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
* z grobli stawów rybnych;
* jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem: koryt cieków naturalnych,wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych, kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

źródło: www.prawnikow.pl

  • 61333Odsłon:
  • 54710Gości:
  • 10Dzisiaj:
  • 1162W tym miesiącu:
  • 11 października 2011Od: